فایروال سنگفور - Firewall Sangfor

با خرید لایسنس فایروال Sangfor امنیت، سرعت و مقیاس پذیری برای یک مرکز داده قدرتمند فراهم کنید

شرکت ستاره امنیت تنها نماینده شرکت سنگفور در ایران

مدیریت ساده، راه حل یکپارچه

از مدیریت ساده فایروال لذت ببرید و آن را به مجموعه امنیتی یکپارچه سیسکو متصل کنید

بیشتر ببینید، سریعتر شناسایی کنید

از تهیدادت من استفاده کنید تا از آخرین تهدیدها - از باج افزار گرفته تابدافزار و موارد دیگر همیشه مطلع باشید.

بسیار مقیاس پذیر

در Clustering به شما امکان می دهد فایروال های مستقل و انعطاف پذیری ایجاد کنید.

فایروال سنگفور

اموزش های فایروال سنگفور

فایروال سنگفور چیست

SANGFOR NGAF Product Family

Models M4500 M5100 M5200 M5300 M5400 M5500 M5600 M5800 M6000 AF-2000-B3100* AF-2000-B3200* AF-2000-B3300*
1U Desktop 1U 1U 1U 1U 2U 2U 2U 2U 2U 2U 2U
Firewall Throughput1, 2 2
Gbps
2.8 Gbps 4.9 Gbps 12 Gbps 20 Gbps 25 Gbps 50 Gbps 67 Gbps 140 Gbps 140 Gbps 180 Gbps 240 Gbps
IPS+WAF Throughput(HTTP)1 1.2
Gbps
1.4 Gbps 2.1 Gbps 3.85 Gbps 5.6 Gbps 8.4 Gbps 14 Gbps 21 Gbps 56 Gbps 63 Gbps 84 Gbps 126 Gbps
Threat Protection Throughput1, 4 1
Gbps
1.8 Gbps 2.1 Gbps 4.2 Gbps 5.6 Gbps 9.1 Gbps 18 Gbps 26.5 Gbps 67.2 Gbps 79.4 Gbps 91.2 Gbps 105 Gbps
NGFW Throughput1, 3 1.4
Gbps
2.5 Gbps 2.8 Gbps 5 Gbps 8.4 Gbps 12.6 Gbps 23 Gbps 31 Gbps 84 Gbps 90 Gbps 120 Gbps 140 Gbps
Max IPsec VPN Tunnels 300 300 500 1000 1500 3,000 4,000 5,000 10,000 15,000 20,000 30,000
Concurrent Connections (TCP) 250,000 750,000 1,200,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 4,000,000 8,000,000 16,000,000 20,000,000 32,000,000 35,000,000
New Connections (TCP) 10,000 20,000 30,000 80,000 110,000 220,000 300,000 330,000 600,000 650,000 800,000 900,000
Power and Hardware Specifications
Support Dual Power Supplies N/A N/A N/A Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Power [Watt] Max 60W 40W 40W 60W 150W 150W 150W 150W 760W 860W 860W 860W
Model Datasheets
Click to Download pdf file pdf file pdf file pdf file pdf file pdf file pdf file pdf file pdf file N/A N/A N/A

Sangfor Virtual NGAF (VMware ESXi Platform)

Models vmAF02 vmAF04 vmAF08 vmAF16
Firewall Throughput 7.7 Gbps 14.7 Gbps 25 Gbps 30.5 Gbps
NGFW Throughput 1.6
Gbps
3 Gbps 5.8 Gbps 9.5 Gbps
Threat Protection 1.2
Gbps
2.3 Gbps 4.8 Gbps 8 Gbps
Concurrent Connections (TCP) 810,000 1,500,000 2,750,000 5,110,000
New Connections (TCP) 35,000 70,000 130,000 240,000